Bariérové náterové materiály


Na dlhodobú ochranu oceľových, betónových a tehlových konštrukcií proti atmosférickým vplyvom a chemickej korózii.

Belzona ® 5111 Ceramic Cladding
chemicky odolný,ľahko umývateľný náter na kovové a betónové povrchy so zvýšeným nárokom na čistotu (výroba potravín, liekov, operačné sály). Vynikajúci koeficient odrazu slnečného žiarenia (0,8852).

Belzona ® 5122 Clear Cladding Concentrate
izolačný bezfarebný číry náter, ktorý zanecháva pôvodný vzhľad vonkajších stien budov, zabraňuje ich vlhnutiu a znečisteniu

Belzona ® 5131 EG - Cladding
na ochranu vonkajších a vnútorných stenových štruktúr s dobrými antikondenzačnými vlastnosťami a nízkou tepelnou vodivosťou, vhodný na stropy a spodné strany striech, studené potrubia, vonkajšie nádrže

Belzona ® 5151 Hi - Build Cladding
pružný náterový materiál na vonkajšie povrchy stien, odolný proti atmosférickým a znečisťujúcim vplyvom prostredia

Belzona ® 5221 D&A Laminate
vysokoodolný náter dlážok, hál, parkiet, plastických povrchov proti oteru a chemickému pôsobeniu

Belzona ® 5811 Immersion Grade
náterový systém aplikovateľný prakticky na akýkoľvek povrch v podmienkach trvalého ponorenia vo vodných roztokoch a chemikáliách, určený hlavne na ochranu povrchov nádrží, potrubí, žúmp, čistiarní odpadových vôd

Belzona ® 5891 HT Immersion Grade
ako Belzona 5811 vhodný do teploty 90°C

Belzona ® 6111 Liquid Anode
zinkom obohatený epoxidový náterový systém na účinnú ochranu konštrukcií proti korózii